Το Εργο

ΧΩΡΟΝΟΜΟΘΕΣΙΑ™

Η Χωρονομοθεσία είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο, με το οποίο για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε ενιαίο διαδραστικό χάρτη η χωρική και περιβαλλοντική νομοθεσία της Ελλάδας. Επιλέξτε υπόβαθρο και επίπεδο για προβολή στο χάρτη. Ταυτόχρονα αναζητήστε τη νομοθεσία που σας ενδιαφέρει, δείτε στο χάρτη τις προβλέψεις της νομοθεσίας και κατεβάστε το σχετικό νομοθέτημα.

Δείτε περισσότερα » Συνδρομές »


I. ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Σύντομη Επισκόπηση

Στόχος της εφαρμογής είναι η παροχή τεκμηριωμένης, επικαιροποιημένης, οπτικοποιημένης και αλληλοσχετιζόμενης πληροφορίας χωρικών ρυθμίσεων και περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο/η. Ο στόχος αυτός πραγματοποιείται μέσα από την αξιοποίηση ανοιχτών δημόσιων δεδομένων (Open Data), όπως αυτά δημοσιεύονται σε ΦΕΚ, σε ΔΙ@ΥΓΕΙΑ και σε σχετικά Geoportals, που σχετίζονται με χωρικές νομοθετικές ρυθμίσεις και αδειοδοτήσεις οικονομικών δραστηριοτήτων και η συνδυαστική παροχή της σχετικής περιγραφικής και διανυσματικής πληροφορίας.

Η εφαρμογή απευθύνεται σε υποψήφιους επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή), συμβούλους Μηχανικούς και Νομικούς, Οικονομικούς συμβούλους επενδύσεων, Μεσίτες Ακινήτων, παραγωγούς χωρικών δεδομένων, φορείς της κοινωνίας των πολιτών - ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων (περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιστημονικές εταιρείες, κ.ο.κ) και Κεντρικές και Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες έκδοσης αποφάσεων χωρικών ρυθμίσεων και χωροθετήσεων – αδειοδοτήσεων.

Με την λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής φιλοδοξούμε στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας δικαίου των συναλλασσόμενων, τη μείωση του κόστους λήψης των επενδυτικών αποφάσεων, τη δυνατότητα τεκμηριωμένης παρέμβασης των πολιτών στην θεσμοθέτηση και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και την αποτελεσματικότητα των σχετικών αποφάσεων (νομοθετικές ρυθμίσεις – αδειοδοτήσεις) της Κεντρικής, Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφερειακής / Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


II. ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Το ερευνητικό έργο Χωρονομοθεσία εκτελέστηκε από την εταιρεία Γεωαπεικόνιση Α.Ε. Μελετών και Γεωπληροφορικής και το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α.


ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γεωαπεικόνιση Α.Ε. Μελετών και Γεωπληροφορικής

Η ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ A.E.Μ.ΓΕ., εταιρεία συμβούλων, από την ίδρυσή της (1995), υποστηρίζει τους Πελάτες της στην ανάπτυξη των υποδομών τους, στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων τους και στην βέλτιστη διαχείριση των επιχειρησιακών ή/ και θεσμικών τους αποστολών. Για την επίτευξη των εταιρικών στόχων που αφορούν στην καινοτομία και την υψηλή τεχνογνωσία, η επιχείρηση ενσωματώνει τεχνολογικές εξελίξεις και αποτελεσματικά μοντέλα διαχείρισης.

Η ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ A.E.Μ.ΓΕ. προσφέρει θεματικές υπηρεσίες στους τομείς του αστικού περιβάλλοντος και των σχετικών υποδομών, της γεωργίας, των δασικών οικοσυστημάτων, της παρακολούθησης, αξιολόγησης & διαχείρισης του περιβάλλοντος, της αξιολόγησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της διαχείρισης κρίσεων, κλπ.

Οι τεχνολογίες που αξιοποιούνται και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται

 • βασίζονται στην αριστεία και ενσωματώνονται σε κατάλληλα επικυρωμένες ροές εργασιών και επιμέρους γραμμές επεξεργασίας που συμμορφώνονται πλήρως με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα (μεταδεδομένα, μορφές, περιεχόμενο πληροφοριών κ.λπ.)
 • αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών σε πελάτες του δημόσιου τομέα (Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA), Ελληνικοί & Κυπριακοί Φορείς). Βασική συνιστώσα των ροών εργασίας που έχουν σχεδιασθεί και εφαρμόζονται από την εταιρεία αποτελεί η παραγωγή, η επεξεργασία, η ψηφιοποίηση και η ομογενοποίηση γεωχωρικών δεδομένων.
 • χαρακτηρίζονται από ευελιξία και τυποποίηση όσον αφορά στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες ποιότητας και επικύρωσης των αποτελεσμάτων και των υπηρεσιών, που εξελίσσονται και αναβαθμίζονται λαμβάνοντας υπ’ όψη τα αποτελέσματα των εργασιών σχετικών φορέων και φόρουμ (OGC, W3C, INSPIRE, κλπ)

Η επιτυχημένη υλοποίηση πολύ απαιτητικών έργων την καθιέρωσε ανάμεσα στους πρωτοπόρους της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της γεωπληροφορικής. Έχει υλοποιήσει σειρά έργων που αφορούν στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία λύσεων ή/ και συστημάτων πληροφορικής και γεωπληροφορικής για την δημοτική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση καθώς και για την κεντρική Διοίκηση στην Ελλάδα και την Κύπρο και αφορούν στην τήρηση, ενημέρωση και διαχείριση παγίων και υποδομών (GR: Δήμοι Αγρινίου, Ορεστιάδας, Ζηρού, ΠΕ Αρκαδίας, Δ.Μ.Ε.Ο., CY: Στατιστική Υπηρεσία, Διεύθυνση Χωρομετρίας, κλπ.)

Στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον, από το 2003, η ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ είναι ενεργό μέλος της κοινότητας παρόχων υπηρεσιών του προγράμματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συμμετοχή στα έργα PREVIEW , GSE FM, GSE MARCOAST, GEOLAND2 , COPERNICUS Emergency Management Services (EMS) , κλπ.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΚΠΑ

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ δημιουργήθηκε το 1986 και είναι το κορυφαίο τμήμα στην περιοχή του στη χώρα. Τα έτη 2009-2011, το Τμήμα βρισκόταν ανάμεσα στα 100 κορυφαία τμήματα Πληροφορικής στον κόσμο σύμφωνα με το Academic Ranking of World Universities founded and compiled by the Shanghai Jiaotong University. Το Τμήμα έχει σήμερα 45 μέλη ΔΕΠ τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της σύγχρονης έρευνας σε Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες. Το Τμήμα έχει μεγάλη παράδοση στην διδασκαλία και στην έρευνα και έχει πολύ γνωστό διεθνώς προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα. Στο Τμήμα λειτουργεί ικανός αριθμός εκπαιδευτικών και ερευνητικών εργαστηρίων. Σε πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν απονεμηθεί διεθνή βραβεία και τιμητικές υποτροφίες όπως ACM, IEEE και EurAI fellowships. Η έρευνα το μελών ΔΕΠ του Τμήματος χρηματοδοτείται από ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά, Διεθνή και Εθνικά ερευνητικά έργα. Πέντε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council) με τέσσερα ERC Starting Grant και ένα ERC Advanced Grant. Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος έχουν κατακτήσει ανταγωνιστικές θέσεις στην Βιομηχανία, το Δημόσιο Τομέα και άλλα Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο.

Η ομάδα του Τμήματος είναι κορυφαία διεθνώς στην ερευνητική περιοχή των γεωχωρικών διασυνδεδεμένων δεδομένων. Η ομάδα του ΕΚΠΑ έχει συντονίσει 2 Ευρωπαϊκά έργα (TELEIOS και LEO) και ένα Εθνικό έργο στα πλαίσια της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ (Scare), και έχει επίσης συμμετάσχει σε άλλα 3 Ευρωπαϊκά έργα (Optique, MELODIES και Copernicus App Lab) στις περιοχές των γεωχωρικών δεδομένων και των δεδομένων τηλεπισκόπησης.


III. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Bασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

 • Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
 • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
 • Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΧΩΡΟΝΟΜΟΘΕΣΙΑ™ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Dashboard

Δείτε εδώ στατιστικά που αφορούν διαθέσιμα από την εφαρμογή ΦΕΚ, Αποφάσεις Διαύγειας & σχετικών Χωρικών Δεδομένων.

Η εφαρμογή στατιστικών δίνει πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία:

 • Νομολογίας χωρικών ρυθμίσεων
 • Γεωμετρίας χωρικών δεδομένων
 • Γεωμετριών διοικητικών ορίων
 • Δεδομένων χρήσεων
 • Δεδομένων από της Διαύγεια

Συνδεθείτε στην Εφαρμογή ως:

Επισκέπτης/τρια » Συνδρομητής/τρια »

ΧΩΡΟΝΟΜΟΘΕΣΙΑ™ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

WebApp

Συνδεθείτε με την Χαρτογραφική Εφαρμογή και περιηγηθείτε στην χωρική απεικόνιση της ισχύουσας νομοθεσίας μέσω διαδραστικού χάρτη.

Στην Εφαρμογή, θα βρείτε επιμέρους τομείς για την θέαση ή/ και άντληση πληροφοριών που σας ενδιαφέρουν:

Το Τομέας Α εστιάζει στην Νομοθεσία και περιλαμβάνει:

 • Εργαλείο Αναζήτησης της Νομοθεσίας
 • Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Αναζήτησης
 • Παρουσίαση Γεωχωρικής πληροφορίας για την απόφαση/ νομοθεσία που σας ενδιαφέρει απόφασης

Το Τομέας Β εστιάζει στην επιλογή απεικόνισης χωρικής πληροφορίας υποβάθρου για συνδυαστική θέαση, το οποίο περιλαμβάνει:

 • Πλειάδα δεδομένων (θεσμοθετημένες γραμμές/ πολύγωνα): Οριογραμμές Ρεμάτων, Όρους δόμησης & Αρτιότητα, Πολύγωνα χρήσεων ΓΠΣ, κλπ.
 • Πληθώρα εικονικών δεδομένων: Δορυφορικές εικόνες, Θέαση Ορθοφωτοχαρτών Ε.Κ, Ανάγλυφο με ετικέτες, κλπ.
 • Βασική χωρική πληροφορία: Οδικό Δίκτυο, Τοπογραφική πληροφορία, κλπ.

Παράλληλα, προσφέρει την δυνατότητα στην/ον εκάστοτε χρήστρια/η, να προβάλει στον χάρτη, δεδομένα που, τυχόν, διαθέτει καθώς και να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα των όποιων επιλογών της/του.

Ο διαδραστικός χάρτης εμφανίζεται στον Κεντρικό Τομέα της Εφαρμογής

Συνδεθείτε στην Εφαρμογή ως:

Επισκέπτης/τρια » Συνδρομητής/τρια »